GEBED wat God se hart ONTSLUIT

Een van die primêre voordele van kindskap is; jy kan jou ouers enigiets vra.  Alhoewel hulle nie altyd in staat is om jou te help nie, voel jy vrymoedig om hulle enigiets te vra.   Niemand staan en pleit by die vrugtebak: “ag mamma, kan ek asseblief tog ‘n vrug kry nie!!?” ‘n mens kan baie vinnig van ‘n persoon se gebed aflei, of die betrokke persoon die geskenk van kindskap en aanvaarding in Christus Jesus alreeds ontvang het, of nog soos ‘n weeskind pleit en smeek, en van buite roep om in te kom. 

Toe Jesus hierdie volgende beloftes van gebedsverhoring maak, bied Hy baie meer as net antwoord op ons versoeke. Hy bied kindskap! Hy bied ons deelname in die huisgesin van God, om met vrymoedigheid deel te neem, en as God se kinders Sy wil uit te voer.  

Daarom bid Paulus dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het. (Eph 1:17-18) 

Mag die Here werklik hierdie geskenk van kindskap in jou hart vir jou oopmaak, en grondves, want dit sal jou hele ingesteldheid teenoor gebed verander! Ons bid nie soos weeskinders nie! Ons vra soos kinders. 

Kinders ken die wil van hulle Vader 

Ons weet dat God nie na sondaars luister nie; maar as iemand vir Hom ontsag het en doen wat Hy wil hê, luister God na hom. (John 9:31) As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here ‘n afsku hê van so ‘n man se gebed. (Prov 28:9)

En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. (1 John 5:14)

Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.” (Joh 14:13-14)

“Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar ‘n pa onder julle wat as sy seun vir hom ‘n vis vra, vir hom ‘n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy ‘n eier vra, vir hom ‘n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.” (Luk 11:9-13)

As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.” (Joh 15:7-16)

Dit is baie duidelik in elkeen van hierdie pragtige skrif verse van God se belofte van gebedsverhoring is daar ‘n voorwaarde betrokke.  Ons moet Sy wil ken en leef. Wanneer ons Sy wil leef, kan ons met baie meer vrymoedigheid vra. Dit werk tog so in enige huis. Wanneer die gesinslede die hart van hulle pa ken, hoef hulle nie te smeek nie. In die Bybel was beroepe, ‘n gesinsbesigheid.  As die ouers byvoorbeeld wewers was, dan het almal saam gewerk en hulle deel gedoen in die produksie lyn, om die beste kledingstukke te maak. Vandag nog is die familiebesigheid die sterkste ekonomiese eenheid.  Jesus nooi ons om deel te word van Sy gesinsbesigheid, die Koninkryk van GOD! Wanneer ons Sy koninkryk verstaan, kan ons met vrymoedigheid vra! Ons vra nie meer ons eie selfsugtige behoeftes en begeertes nie.  Ons bid vir die uitbreiding van Sy koningheerskappy in elke mense se hart.  

Geloof 

As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.” (Mat 21:22)

Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. (Mar 11:24) 

Toe sê die Here: “Hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook! “Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?” (Luk 18:6-8) 

Net geloof kan God behaag (Heb 11:6) wat nie uit geloof is nie, is sonde (Rom 14:23). Geloof is gereedheid om te doen. Geloof staan nie passief, en dink vir God werk uit nie. Geloof verstaan alreeds wat God wil doen, en soos ‘n atleet wag ons net vir die wegstrekskoot! Geloofsgebed is praklamasie gebede: 

Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laat reëns moet kom (Zech 10:1) 

Jesus bid so ‘n tipe gebed toe hy Lazarus uit die dood uit opwek! “Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.” (Joh 11:41-42) 

God se antwoord op ons smeking

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. 7En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. (Fillipense. 4:6-7).

Ek onthou dat ek hierdie Bybelstudie gedoen het net nadat ek na al die bg. Skrifverse gekyk het: as julle vra, sal julle ontvang. Met hierdie vers het ek dieselfde antwoord verwag. Maar Paulus se antwoord verskil … “en die vrede van GOD” … Skielik het daar vir my ‘n lig opgegaan! Wanneer jy bid en vir God iets vra, dan is die vrede van God ‘n teken van “Ek het jou gehoor”. Jy sien, God word net beweeg deur geloof, nie desperaatheid, pleit, skreeu, of onderhandeling nie. Jy vra eenvoudig net totdat jy die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, in die hart ontvang. Dan kan jy Hom begin dank en prys, omdat jy reeds in die geloof ontvang het. Omdat jy glo, het jy vrede, en dis jou grondbrief wat bewys God het jou gehoor, alhoewel niks sigbaars nog verander het nie. Dit strook met Jakobus se lering oor verkeerde gebede, wat nie verhoor sal word nie, omdat dit met selfsugtige motiewe gepaardgaan.

Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. 3 Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. (Jakobus 4:2-3).

Het jy al ooit agtergekom dat, hoe meer desperaat jy is vir ‘n antwoord of deurbraak, hoe minder gebeur iets? Ons desperaatheid moet verander in geloof, dan eers sal die antwoord kom. Geloof is nie desperaat of angstig nie. Die vriende van Daniel het voor die toets te staan gekom of hulle sal neerbuig voor die koning se beeld. Hulle het die bevel verontagsaam in die geloof dat God hulle sal red. So nie, het hulle die belofte geglo dat die dood ‘n aanwins vir hulle sal wees. 17As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos; 18maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. (Daniel. 3:17-18).

Onthou, net geloof behaag God! 6En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. (Hebreers. 11:6). 11Laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. (Hebreers. 4:11).